കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ മൂന്നാം വാര്‍ഡില്‍ 15വര്‍ഷമായി തരിശായി കിടക്കുന്ന 6 ഏക്കര്‍ നിലം ഹരിതകേരളം മിഷന്‍റെ നിലം കരയാക്കരുതേ പദ്ധതി പ്രകാരം നെല്‍കൃഷിക്കായി നിലം ഒരുക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തുന്നു.

Tags:

Related Article

0 Comments

Leave a Comment

FOLLOW US

GOOGLE PLUS

PINTEREST

FLICKR

INSTAGRAM