കവിയൂര്‍ പുഞ്ചക്കൃഷി:യോഗം നടന്നു

തിരുവല്ല: കവിയൂര്‍ പുഞ്ചയിലെ തരിശു നെല്‍ക്കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭാ ഭാഗത്തെ യോഗം നഗരസഭ ഓഫീസില്‍ വെച്ച് ചേര്‍ന്നു. നഗരസഭാ അധ്യക്ഷന്‍ ചെറിയാന്‍ പോളച്ചിറയ്ക്കല്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ചു കൃഷി മുന്നൊരുക്ക പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നതു ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. 1 മുതല്‍ 19 വരെ വാര്‍ഡുകളിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍, സാങ്കേതിക വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ ജനപ്രതിനിധികള്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു. കൃഷി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച ജില്ലാതലയോഗം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വച്ച് ചേര്‍ന്നു. ഈ വര്‍ഷം കൃഷി ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ഭൂമിയുടെ അളവ് യോഗത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചു. പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്തുപോലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാതിരുന്ന കവിയൂര്‍ പുഞ്ചയിലെ 500 ഏക്കറിലെങ്കിലും ഇത്തവണ കൃഷി ചെയ്യാനാണു തീരുമാനം. ഹരിതകേരളം മിഷന്‍ സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതിയാണിത്.

FOLLOW US

GOOGLE PLUS

PINTEREST

FLICKR

INSTAGRAM