ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 12-ാം വാര്‍ഡില്‍ കഴിഞ്ഞ 12 വര്‍ഷമായി തരിശു നിലമായി കിടക്കുന്ന നാല് ഏക്കറോളം സ്ഥലം കൃഷി ഭൂമിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ഈ സ്ഥലം കൃഷി ഭൂമിയാക്കുന്നതിന് നിലമൊരുക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ആരംഭിച്ചത്. കുടുംബശ്രീ, JLG ഗ്രൂപ്പുകള്‍, NREG എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഇവിടെ സംഘകൃഷി ആരംഭിക്കും. വാര്‍ഡില്‍ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഉല്‍പാദനവും വിതരണവുമാണ് ലക്ഷ്യം. നിലമൊരുക്കലിനു ശേഷം വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്നതിനായി തോടുകള്‍ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള പണികള്‍ ആരംഭിക്കും.

 

Tags:

Related Article

0 Comments

Leave a Comment

FOLLOW US

GOOGLE PLUS

PINTEREST

FLICKR

INSTAGRAM