ഡോ. ടി. എൻ. സീമ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഹരിതകേരളം മിഷൻ

പ്രളയകാലത്തിന്റെ രൂക്ഷമായ ദുരിതങ്ങളെയും തീക്ഷ്ണമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ഓര്‍മ്മകളെയും അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്റെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വമാണ് ഇന്നുള്ളത്. പരിസ്ഥിതിക്കിണങ്ങുന്നതാകണം താഴേത്തട്ട് മുതല്‍ സംസ്ഥാന തലം വരെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പുനര്‍ നിര്‍മ്മാണ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ടു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സുസ്ഥിരവും സ്ഥായിയുമായ പരിസ്ഥിതി പുനസ്ഥാപനമാണ് ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമെന്നത് ഈ ദൗത്യത്തിന് പിന്നിലുള്ള ദീര്‍ഘ വീക്ഷണത്തെ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നതാണ്. 

തുടർന്ന് വായിക്കുക