കൂടുതല്‍ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ
ഹരിതകേരളം മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ഡോ. ടി. എൻ. സീമ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഹരിതകേരളം മിഷൻ

ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ മൂന്നു ഉപമിഷനുകളിലായി നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യമായും നേതൃത്വം നല്‍കിയത് തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പ്, ജലവിഭവ വകുപ്പ്, കൃഷി വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരും ഉപമിഷനുകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന വകുപ്പ് മേധാവികളുമാണ്. കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തെ ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ദിശാബോധവും ഊര്‍ജ്ജവും നല്‍കുന്നതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് മിഷന്റെ അദ്ധ്യക്ഷന്‍ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വമാണ്.

തുടർന്ന് വായിക്കുക