ഡോ. ടി. എൻ. സീമ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ, ഹരിതകേരളം മിഷൻ

കേരളത്തിന്റെ ഹരിതസമൃദ്ധിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി നൂതന കര്‍മ്മ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. വന്‍ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതികള്‍ കര്‍മ്മപഥത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ്‌കരണ ഉപദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം’ കാമ്പയിനും അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മേഖലയിലെ പ്രവര്‍ത്തന ങ്ങള്‍ക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറ ഒരുക്കി.

തുടർന്ന് വായിക്കുക